kombajn na żniwach
stogi siana
niebo
poidła dla krów
poidła dla kurcząt
paśnik dla bydła
kolczykownica do bydła
kolczykownica dla zwierząt hodowlanych
1
2
3
4
5
6
7
8
previous arrow
next arrow

Hodowla owiec jest bardzo ważną gałęzią produkcji rolnej. Utrzymywanie zwierząt, które będą w stanie dostarczać odpowiednie ilości mleka oraz uzyskiwać satysfakcjonujące przyrosty masy wymaga właściwego żywienia. Choć do często podawanych składników należą m.in. zboża, w tym kiszonki z kukurydzy lub żyta, jak również wysłodki czy warzywa, to do najważniejszych pasz objętościowych zaliczane są zielonki, które mogą być zjadane jako świeże albo zakonserwowane – nie tylko jako kiszonka, ale także siano. Do skarmiania nimi potrzebne będą jednak właściwe stanowiska paszowe, które zostaną wyposażone w prawidłowo dobrane paśniki dla owiec. Przekonajmy się, dlaczego jest to ważne i sprawdźmy, jakie rozwiązania można zastosować w praktyce.

Prowadzenie hodowli wymaga nie tylko odpowiednich budynków i akcesoriów pomagających w utrzymaniu zwierząt, ale także zapewniania sprawnej i bezpiecznej obsługi całego stada. Wśród wyposażenia, które może znacznie ułatwić codzienne zajmowanie się większą liczbą zwierząt, znajdują się poganiacze elektryczne. Przekonaj się, dlaczego urządzenia te będą potrzebne, sprawdź, w jaki sposób funkcjonują i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

Rezultaty osiągane przy hodowli zwierzęcej są związane z wieloma czynnikami, lecz jednym z najistotniejszych jest właściwa troska o dobrostan zwierząt przez utrzymywanie optymalnych dla nich warunków pod względem dostępnej przestrzeni, wymiany powietrza, wilgotności i temperatury, a także higieny. Wśród zabiegów kluczowych przy utrzymywaniu bydła mlecznego lub mięsnego, jak również trzody chlewnej czy owiec będzie dezynfekcja racic. Przekonajmy się, dlaczego jest ona konieczna i zobaczmy, w jaki sposób się ją prowadzi.

Zapewnienie swobodnego dostępu do wody jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na dobrostan zwierząt. W przypadku bydła mięsnego ma ona również duże znaczenie dla uzyskiwanych przyrostów masy, a dla bydła mlecznego będzie istotna z uwagi na poziom mleczności. Rola zaspakajania pragnienia będzie zdecydowanie większa, gdy zwierzęta są żywione inaczej niż przez naturalne wypasanie, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przeważającej liczbie hodowli. Niezbędnym elementem wyposażenia każdej obory będzie więc odpowiednie poidło dla krów. Przekonajmy się, jakie są ich rodzaje i sprawdźmy, czym powinny się one wyróżniać.

Nowoczesny rozród drobiu jest wspomagany korzystaniem ze specjalnego wyposażenia, które ułatwia uzyskiwanie wyrównanych lęgów w optymalnym dla hodowli czasie. Pierwszy okres rozwoju zachodzi w inkubatorach, w których jaja są trzymane w odpowiedniej dla nich temperaturze i wilgotności powietrza, mają też zagwarantowaną jego wymianę oraz okresowe obracania, pozwalające na lepsze wykorzystanie znajdujących się wewnątrz substancji odżywczych. Ostatnim i najważniejszym etapem proces wylęgu jest moment, w którym z jaj umieszczonych w klujniku wydostają się o własnych siłach pierwsze pisklęta, który jest zwykle nieco rozłożony w czasie i obejmuje czas od 19. do 21. dnia, licząc od rozpoczęcia całej procedury. Przekonajmy się, jak należy postępować dalej.

Utrzymywanie drobiu może być nastawione zarówno na pozyskiwanie jaj, jak i mięsa. W obu przypadkach konieczne jest wprowadzanie do hodowli coraz to nowych ptaków. Przy większej skali działania rozród prowadzony metodami naturalnymi, a więc przez wysiadywanie jaj nie wchodzi w grę z uwagi na związane z takim podejściem komplikacje, a więc konieczność zapewnienia pisklętom odpowiednich warunków w zakresie temperatury czy pokarmu. Rozwiązaniem, które będzie sprawdzać się najlepiej, jest skorzystanie z inkubatora oraz klujnika, wymaga to jednak przestrzegania podstawowych zasad higieny. Przekonajmy się, dlaczego korzystanie z inkubatora i klujnika to dobre wyjście i sprawdźmy, jak zapewnić w nich właściwy poziom czystości.

Dobre wyniki hodowlane przy utrzymywaniu trzody chlewnej są bezpośrednio związane z zapewnieniem w budynkach inwentarskich optymalnych warunków, jeżeli chodzi o najważniejsze czynniki wpływające na prawidłowy rozwój zwierząt i właściwe przyrosty masy przy optymalizacji zużycia paszy oraz wydatków na opiekę weterynaryjną. Jednym z istotniejszych elementów wyposażenia pozwalających na uzyskanie możliwie największej efektywności jest prawidłowo dopasowana wentylacja do chlewni. Przekonajmy się, dlaczego wentylacja jest tak ważna i sprawdźmy, jakie systemy będą odpowiednie.

Nowoczesna hodowla wiąże się z koniecznością stawiania czoła dużej konkurencji, co wymaga szczególnego zwracania uwagi na czynniki ekonomiczne, a więc poziom ponoszonych nakładów i uzyskiwanych rezultatów. W przypadku drobiu osiągnięcie satysfakcjonującej zyskowności łączy się z zapewnieniem ptakom warunków dopasowanych do ich potrzeb, co przełoży się bezpośrednio na ich dobrostan, będący najważniejszym parametrem wpływającym na rozwój zwierząt, a także nieśność lub przyrosty masy – w zależności od tego, czy produkcja jest nastawiona na pozyskiwanie mięsa, jaj czy dostarczanie piskląt. Osiągnięcie optymalnych wyników w tych obszarach wymaga jednak inwestycji we właściwe wyposażenie hodowli drobiu. Przekonajmy się, jakie czynniki wpływają na dobrostan ptaków i zobaczmy, które elementy będą bezwzględnie konieczne.

Hodowla trzody chlewnej wymaga zapewnienia zwierzętom możliwie najlepszych warunków do rozwoju, co pozwala na zoptymalizowanie przyrostów i masy oraz efektywne wykorzystanie podawanej paszy. Jedną z ważniejszych kwestii będzie stały dostęp do wody w ilościach dopasowanych do wieku świń – od około jednego–dwóch litrów na jedno prosię po nawet 35 litrów w przypadku karmiącej lochy. Infrastruktura, która jest niezbędna do dostarczania wody pitnej to zwykle specjalne poidła dla trzody chlewnej o konstrukcji smoczkowej lub miseczkowej. Przekonajmy się, czym charakteryzują się oba te rozwiązania.

Prowadzenie opłacalnej działalności rolniczej w obszarze hodowli trzody chlewnej wymaga inwestycji w niezbędną do tego infrastrukturę. Poza odpowiednimi budynkami służącymi do utrzymywania stada konieczny będzie także zakup właściwie dobranego wyposażenia chlewni. Przekonajmy się, jakie elementy będą tu najważniejsze.

Przechowywanie słomy potrzebnej jako składnik pasz i materiał do ściółkowania oraz siana gromadzonego w celu skarmiania zwierząt wymaga dobrego zabezpieczania ich przed warunkami zewnętrznymi. Popularnym rozwiązaniem jest korzystanie z folii wykonanej z tworzywa sztucznego, jednak z reguły oznacza to spore straty oraz wysokie koszty. O wiele tańsze i dające zdecydowanie lepsze efekty jest użycie flizów do okrywania słomy. Przekonaj się, czym są flizy i zobacz, jakie korzyści można dzięki nim uzyskać.

Produkcja mleka wiąże się z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i sprzętowych, które pozwolą na zwiększenie efektywności przez usprawnienie oraz przyspieszenie poszczególnych czynności. Newralgicznym ogniwem całego procesu obsługi stada jest udój, który wymaga wysokich nakładów pracy, a co za tym idzie znacznych wydatków na robociznę oraz zastosowania właściwie dobranego wyposażenia hal udojowych. Przekonajmy się, jak wyglądają działania składające się na pozyskiwanie mleka oraz sprawdźmy, z jakiego rodzaju sprzętu warto skorzystać.